Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Algemeen:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- “leverancier” – Vepa Bins Groothandel B.V., Petgear Commerciële Dienst B.V., TTP Commerciële Dienst B.V., Higgins International Commerciële Dienst B.V., Pet Style Living Commerciële Dienst B.V. allen gevestigd te Den Helder;
- “wederpartij” - de wederpartij, die gebonden is aan deze algemene voorwaarden;

Artikel 1: Toepasselijkheid.

1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten - hoe ook genaamd - (voor zover niet anders is overeengekomen), waarbij leverancier partij is, alsmede op de uitvoering daarvan in de ruimste zin des woords.

1.2.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover leverancier zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering of overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn.

1.3.
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden leverancier eerst dan nadat leverancier deze schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen.

2.1.
Alle van leverancier uitgaande offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Leverancier is eerst gebonden nadat een van de wederpartij afkomstige aanbieding of order door leverancier schriftelijk is geaccepteerd of aan deze aanbieding of order door leverancier uitvoering is gegeven.

2.2.
De inhoud van catalogi, folders, drukwerken enz., prijslijsten en bijlagen bij offertes bindt leverancier niet tenzij in de orderbevestiging daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3: Overeenkomst.

3.1.
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met leverancier eerst dan tot stand nadat leverancier deze opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd.

3.2.
Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden leverancier slechts indien deze door leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

3.3.
Voor overeenkomsten waarvoor gezien de aard en de omvang ervan geen offerte cq. orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame binnen achtdagen na de factuurdatum.

3.4.
Indien de inhoud van de offerte en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.

Artikel 4: Prijzen.

4.1.
Prijzen en voorwaarden met betrekking tot (franco) leveringen afkomstig van leverancier zijn terug te vinden in de prijslijst, de catalogus of de offerte.
Tenzij anders vermeld (in de prijslijst, de catalogus of de offerte) zijn de prijzen met betrekking tot leveringen afkomstig van leverancier:
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- inclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading en verzekering;
- vermeld in euro, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

4.2.
Indien en voor zover de termijn tussen de datum van de opdrachtbevestiging en de aflevering een tijdvak van drie maanden overschrijdt is leverancier, ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren, gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, één en ander met inachtneming van bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 5: Levertijd.
5.1.
Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering aan adres van de wederpartij.


5.2.
Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.

5.3.
Leverancier is gerechtigd te leveren in gedeelten en deze afzonderlijk te factureren.

5.4.
Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.

De wederpartij zal in andere gevallen eerst dan aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens overschrijding van de levertijd indien de wederpartij leverancier ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de wederpartij leverancier alsnog een redelijke termijn heeft gegund alsnog aan haar verplichting te voldoen.

5.5.
De zaak is voor risico van de wederpartij van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.

Derhalve blijft de wederpartij de koopprijs verschuldigd, ongeacht teniet gaan of achteruitgang van de zaken door een oorzaak, die niet aan leverancier kan worden toegerekend en ook al geschiedt de in ontvangstneming door de wederpartij onder diens protest.

5.6
Leverancier is gerechtigd vooruitbetaling door de wederpartij te verlangen en zal eerst gehouden zijn te leveren, nadat de opdrachtgever deze vooruitbetaling heeft voldaan.

Artikel 6: Vervoer en risico.

6.1.
De wijze van transport/verzending wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door leverancier bepaald.

6.2.
Specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van de wederpartij.

6.3.
De wederpartij heeft niet het recht om de in ontvangstname van de verkochte zaken te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij leverancier hiermede schriftelijk akkoord is gegaan. Indien de wederpartij de zaken retour zendt, zonder dat leverancier zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en leverancier deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de wederpartij. De zending wordt door leverancier voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en ter beschikking van de wederpartij gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclame kan worden afgeleid.

6.4.
Indien de wederpartij weigert de te leveren zaken in ontvangst te nemen, slaat leverancier deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op. Leverancier heeft in dat geval het recht de ontbinding van de overeenkomst te bevorderen, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

6.5
Indien de wederpartij tussen 8.00 en 17.00 uur niet aanwezig is om de te leveren zaken in ontvangst te nemen, komen de vracht- en administratiekosten voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7: Reclame of klachten.

7.1.
De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij leverancier ter zake schriftelijk en met omschrijving van de klacht en opgave van het ordernummer, heeft geprotesteerd.

7.2.
Onder de bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na ontvangst van de zaken en/of het opleveren van het werk en/of het beëindigen van de diensten, een zaterdag, een zondag en algemeen erkende feestdagen daar niet onder begrepen.

7.3.
Reclames en klachten wegens manco of afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de wederpartij op het ontvangstbewijs zijn aangetekend. Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche, waaronder het betreffende artikel valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen, voor wat betreft de kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht enz. is leverancier niet aansprakelijk.

In geval de wederpartij meent, dat het door leverancier geleverde niet overeenstemt met wat leverancier heeft verkocht dient hij leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen en de gelegenheid te geven de geleverde goederen te bezichtigen. Door de wederpartij reeds verwerkte of doorverkochte zaken worden geacht door hem te zijn goedgekeurd en aanvaard. In alle gevallen, waarin niet franco wordt geleverd heeft de wederpartij het recht de zaken op eigen kosten voor de verlading goed te keuren, mits hij leverancier tijdig van de voorgenomen keuring op de hoogte stelt.

7.4.
De wederpartij dient klachten over facturen binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bij leverancier in te dienen onder vermelding van het factuurnummer en met omschrijving van de klacht.

7.5.
Indien de reclame gegrond is, zal leverancier te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering door wederpartij van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is leverancier niet verplicht. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid.

8.1.
Leverancier kan op geen enkele wijze door de wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door leverancier geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten. Leverancier is alleen dan gehouden tot vergoeding van geleden schade indien deze schade gevolg is van schuld van leverancier en leverancier tegen die schade verzekerd is. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt in gelijke mate voor schade aan zaken, die door de wederpartij ter be- en of verwerking, reparatie etc. zijn aangeboden aan leverancier; deze zaken worden door leverancier te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij gehouden en vallen niet onder dekking aan enige verzekering van leverancier.

8.2.
Leverancier kan op geen enkele wijze door de wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door leverancier geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde zaken of diensten, zij het dat leverancier de wederpartij zo mogelijk de nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.

8.3.
De wederpartij vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden tegenover wie leverancier zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen.

8.4.
De aansprakelijkheid van de leverancier zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de wederpartij in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen factuurbedrag. Indien de schade voor de wederpartij groter is dan het factuurbedrag, heeft de wederpartij alleen recht op vergoeding daarvan, indien en voorzover die schade is gedekt door een door leverancier afgesloten verzekering.

8.5.

Artikel 9: Overmacht.

9.1.
In geval van overmacht heeft leverancier het recht te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat leverancier daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Leverancier is alleen dan tot schadevergoeding gehouden indien leverancier in verband met een haar niet toe te rekenen tekortkoming enig voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De schadevergoeding zal ten hoogste bedragen het bedrag van het door leverancier genoten voordeel.

9.2.
Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid waardoor de wederpartij de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van leverancier kan verlangen, storingen in het bedrijf cq bij leveranciers van leverancier, wanprestatie van leveranciers van leverancier, transportstoornissen, stakingen in en buiten de onderneming van leverancier, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden.

9.3.
Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, welke bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende omstandigheid is gebleken.
9.4.
Indien de wederpartij leverancier daartoe schriftelijk aanmaant is leverancier gehouden zich binnen veertien dagen ten aanzien van haar keuze als genoemd in 9.1. uit te spreken.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud.

10.1.
De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door leverancier geleverde of nog te leveren zaken.

Leverancier blijft eigenaar van alle door haar geleverde of nog te leveren zaken, zolang de wederpartij de vorderingen van leverancier betreffende de tegenprestatie van al deze zaken niet heeft verricht. Indien leverancier in het kader van deze koopovereenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van leverancier geheel heeft voldaan.

Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die leverancier tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier.

10.2.
Het is de wederpartij niet toegestaan om zolang hij de in 10.1. omschreven tegenprestatie niet heeft verricht, op de door leverancier geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de wederpartij desondanks de zaken doorlevert is de wederpartij verplicht de vordering, die hij ter zake heeft verkregen, aan leverancier over te dragen.

10.3.
Op de afgeleverde zaken, die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan het recht voor pandrechten voor zich te laten vestigen als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die leverancier aan uit welken hoofde dan ook nog tegen de wederpartij mocht hebben.

10.4.
In geval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken niet nakomt is de wederpartij verplicht de zaken op eerste verzoek, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, aan leverancier terug te geven, in welk geval de wederpartij zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken op de dag van terugname.

Leverancier is gemachtigd de gebouwen en terreinen waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde haar eigendommen te doen weghalen.

Voor het geval de zaken zich bevinden in ruimten of op terreinen van anderen dan de wederpartij, dient de wederpartij er voor zorg te dragen en maakt de wederpartij zich deswege sterk dat leverancier te allen tijde die ruimten of terreinen ongehinderd kan betreden.

10.5.
Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.

Werkzaamheden tijdens (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij worden uitdrukkelijk niet beschouwd als zijnde werkzaamheden in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf.

In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij is leverancier gerechtigd de afgeleverde zaken, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, terug te nemen.

Artikel 11: Betaling.

11.1.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op de op de factuur of anderszins door leverancier aangegeven wijze.
11.2.
De betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de offerte of op de orderbevestiging vermelde betalingscondities.

11.3.
Indien leverancier voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen heeft ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij, dan heeft leverancier het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op verlangen van leverancier tot haar genoegen zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs. Onder een aanwijzing als hierboven bedoeld is begrepen een overschrijding van de betalingstermijn door de wederpartij ter zake van de overeenkomst of ter zake andere overeenkomsten met leverancier.

11.4.
Zolang de verlangde zekerheid niet is gesteld is leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. Indien de wederpartij weigert de verlangde zekerheid te stellen is leverancier gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

11.5.
De wederpartij doet afstand van zijn recht om zich tegenover leverancier op schuldvergelijking te beroepen.

11.6.
Indien de wederpartij jegens leverancier met enige betalingsverplichting in gebreke is heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst en tevens van andere lopende overeenkomsten op te schorten tot betaling is geschied, terwijl leverancier over de verdere leveringen contante betaling kan eisen.

11.7.
De volledige koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij overschrijding van de betalingstermijn alsmede indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer beslag op zijn goederen wordt gelegd of in geval van liquidatie van zijn bedrijf.
11.8.
Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een volle maand.

11.9.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12: Incassokosten.

12.1.
Leverancier is gerechtigd buitengerechtelijke kosten te vorderen, die de wederpartij door niet of niettijdige betaling veroorzaakt.

12.2.
Leverancier berekent de incassokosten volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, evenwel met een minimum van € 75.

Artikel 13: Ontbinding.

13.1.
Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. De wederpartij zal eerst dan de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring kunnen ontbinden, indien hij leverancier schriftelijk in verzuim heeft gesteld en aan leverancier een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

13.2.
De wederpartij kan geen ontbinding vorderen op grond van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis ten aanzien waarvan de wederpartij zelf in verzuim is.

Artikel 14: Vertrouwelijkheid, publicaties en goedkeuringen.

14.1.
De wederpartij heeft de volgende verplichtingen:
- De wederpartij zal de verkregen informatie met betrekking tot de levering van de leverancier en hetgeen overeengekomen is tussen wederpartij en leverancier als vertrouwelijk beschouwen en niet gebruiken zonder toestemming van de leverancier, dit is niet van toepassing op informatie die in de openbaarheid is gekomen buiten de schuld van de wederpartij.

- De wederpartij geeft derden geen toestemming of machtiging om naam, handelsmerk, logo, embleem of symbool te gebruiken waarvan de leverancier (intellectueel) eigenaar of licentiehouder is of die door leverancier gebruikt worden op briefpapier, visitekaartjes, advertenties of ander drukwerk, tenzij voor dit gebruik eerder middels schrijven door de leverancier en (indien van toepassing) de licentiegever toestemming is gegeven;

- De wederpartij zal alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen verrichten om nakoming van deze verplichtingen door zijn voltallige personeel te verzekeren.

14.2.
Deze voorwaarde houdt stand na het beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 15 Diverse bepalingen.

15.1.
Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan, zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daar door de naleving van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

15.2.
Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen, welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) zonder op hun beurt in strijd te komen met de openbare orde of de wet en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 16: Toepasselijk recht.

16.1.
Op alle overeenkomsten, die de wederpartij met leverancier aangaat is het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag en verwijzingsregels van internationaal privaatrechtelijke aard.

16.2.
Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Rechtbank te Alkmaar, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van leverancier om desgewenst het geschil ter kennisname te brengen van de rechter van de woonplaats van de wederpartij.

Versie: 20190101